SALE do -35% na wybrane produkty SPRAWDŹ

Regulamin

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

Klient – konsument nabywający Towary KAPSUA w sklepie COPE Patryk Kowalczyk ul. Babickiego Łódź, NIP: 9482385189, REGON: 383331036.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep KAPSUA– sklep internetowy prowadzony przez COPE Patryk Kowalczyk ul. Babickiego Łódź, NIP: 9482385189, REGON: 383331036.

Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym KAPSUA.COM;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z firmą KAPSUA, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu KAPSUA.com – określa zasady korzystania ze sklepu KAPSUA.com, zasady składania zamówień w sklepie KAPSUA.com oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie. Sklep KAPSUA.com prowadzony jest przez KAPSUA i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.KAPSUA.com. Informacje o produktach w sklepie KAPSUA.com, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Towary w Sklepie KAPSUA.com są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. W związku z tym, iż produkty oferowane przez KAPSUA wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie.

III. Zasady korzystania ze sklepu KAPSUA.com

Sklep KAPSUA.com umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet). Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a KAPSUA. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu KAPSUA.com jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient Sklepu KAPSUA.com, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa Korzystania ze Sklepu KAPSUA.com w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu KAPSUA.com niezamówionej informacji handlowej, korzystania ze Sklepu KAPSUA.com w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu KAPSUA.com, korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu KAPSUA.com do użytku własnego, korzystania ze Sklepu KAPSUA.com w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu KAPSUA.com. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczy następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie płatności oraz podanie wszystkich niezbędnych danych do wysyłki. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnych w ofercie Sklepu KAPSUA.com poprzez dodanie ich do „Koszyka”. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną KAPSUA w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu KAPSUA.com oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep KAPSUA.com oferty nabycia Towarów przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Sklep KAPSUA.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

IV. Dostawa i odbiór

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym KAPSUA.com, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika KAPSUA za pośrednictwem poczty elektronicznej. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w sklepie KAPSUA nie powinien przekroczyć 6 dni roboczych. Klient może skorzystać z jednej z trzech form przedpłaty internetowej: tj. za pomocą serwisu Przelewy24 lub zwykłym przelewem internetowym. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku KAPSUA. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

V. Sprzedaż, ceny i metody płatności

Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu KAPSUA.com. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie. Ceny Towarów w sklepie KAPSUA.com są cenami brutto i podawane są w walucie złoty polski. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. KAPSUA umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24. Brak otrzymania płatności na rachunek KAPSUA lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu przelewy24) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. KAPSUA zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie KAPSUA.com, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu KAPSUA.com bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie KAPSUA.com przed dokonaniem ww. zmian.

VI. Gwarancja, reklamacje i zwroty

Wszystkie Towary oferowane w sklepie KAPSUA.com są nowe i wykonywane ręcznie.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres biura KAPSUA nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu wraz z metką). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez KAPSUA Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. KAPSUA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Zwrotu możesz dokonać bez podawania przyczyny, jednak będziemy wdzięczni za taką informację – wykorzystamy ją do ulepszenia naszej oferty w przyszłości. Przesyłkę możesz bezpłatnie zwrócić poprzez wypełnienie formularza na stronie https://szybkiezwroty.pl/

Reklamacje

Każda rzecz kupiona w sklepie KAPSUA.com może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: KAPSUA ul. … Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep KAPSUA.com przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KAPSUA wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, KAPSUA zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych), proszony jest o kontakt z KAPSUA. Firma kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. KAPSUA ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

VII. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu KAPSUA.com jest COPE Patryk Kowalczyk. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie KAPSUA.com są przetwarzane przez KAPSUA wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu KAPSUA.com zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie KAPSUA.com stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu KAPSUA.com. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. KAPSUA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu KAPSUA.com. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu. KAPSUA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu KAPSUA.com, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu KAPSUA.com, jaki również ich modyfikacji. KAPSUA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu KAPSUA.com, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. KAPSUA nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu KAPSUA.com spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie. KAPSUA informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne na stronie sklepu KAPSUA.com są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu KAPSUA.com